Business Support Administrator Wales

Location: Wales Office (Cardiff)
Hours: Part-time, 21 hours per week
Salary: £22,210 per annum, pro rata
Benefits: Read more about what we offer
Contract type: 12 months fixed term
Travel: Some travel to team meetings may be required
Closing date: Sunday 12 December 2021

Download the job description and person specification for the Business Support Administrator Wales role (PDF, 168 KB).

Summary

We are looking for an enthusiastic and proactive individual to join our Wales team as a Business Support Administrator.

This exciting position is for someone who is self-motivated, well-organised, able to work under minimum supervision, has outstanding administrative skills and is passionate about making a tangible difference to the lives of people living with arthritis and other musculoskeletal (MSK) conditions.

This is an exciting opportunity to make your mark in a dynamic evolving charity and make a positive impact on the lives of people with arthritis across Wales.

About the role

Based in our new Cardiff office you will be the first point of contact for external enquiries (face to face, by telephone, email and letter) and will provide a welcome and engaging entry point to Versus Arthritis. You will work as part of the established administrative team and in partnership with our current part-time Business Support Administrator.

You will be expected to provide high quality, efficient and effective administrative support to assist staff, volunteers and people with arthritis to deliver high quality services. This will require establishing strong relationships with key colleagues across the charity in order to ensure systems and processes are consistent and effective and the sharing of best practice.

Key requirements

Our ideal candidate will be someone who:

 • Is able to carry out work of an involved nature with minimal supervision, including the maintenance of financial records for budget monitoring purposes and the updating of a CRM.
 • Has proven experience of providing administrative support and is able to demonstrate an excellent knowledge of MS Office applications (especially Excel).
 • Has strong verbal and written communication skills and is able to adapt their communication style to meet the needs of their audience.
 • Is able to plan and prioritise their workload, use their initiative to work proactively and independently as well as being an integral member of a team.
 • Displays a strong empathy to the needs of volunteers, people with arthritis and staff.

This is an office-based role which may require occasional travel for team meetings.

In return we offer a competitive range of benefits, a good work/life balance, excellent learning and development opportunities and a vibrant and friendly organisational culture. Find out more about what we offer on our website.

How to apply

To apply you MUST submit: 

 1. a completed application form (Word, 44 KB), clearly demonstrating how you meet the key requirements and competencies set out in the job description and person specification for the Business Support Administrator Wales role (PDF, 168 KB)
 2. please include where you’ve seen this role advertised.

Email your completed application by Sunday 12 December 2021 to recruitment@versusarthritis.org.

Interviews

Interviews early January - either at the Versus Arthritis Wales Office in Cardiff or remotely.

About us

There are 18.8 million people living with a musculoskeletal (MSK) condition like arthritis in the UK. Arthritis causes pain, fatigue and isolation for more than 10 million of those people every single day. It can impact on the ability to work, our relationships and take away our independence. We don’t accept this.

Versus Arthritis exists to push back against arthritis stealing people’s lives. We challenge the most common misconceptions about arthritis: that it is inevitable, only affects older people, or that it’s ‘just a bit of arthritis’. People with arthritis have a fundamental right to live independent and rich lives, whatever their age and their circumstances. We won’t stop researching, campaigning and supporting them until we’ve achieved this for everyone.

Join us and use your skills, knowledge, passion and energy to help us defy arthritis.

Read more about what we do, working for us and what we offer.

Happy to Talk Flexible Working

Promoting equality in the workplace.

 

 

 

Promoting and supporting diversity in the workplace.

 

Versus Arthritis is a Registered Charity No: 207711 and in Scotland No. SC041156.

Gweinyddwr Cefnogaeth Busnes yng Nghymru

Lleoliad: Swyddfa Cymru (Caerdydd)
Oriau: Rhan amser, 21 awr yr wythnos
Cyflog: £22,210 y flwyddyn pro rata (£13,326 gwirioneddol)
Buddion: Darllen mwy am beth rydym ni’n ei gynnig
Math y cytundeb: 12 mis tymor sefydlog
Teithio: Mae’n bosib y bydd angen teithio i gyfarfodydd tîm ac ati
Dyddiad cau: dydd Sul 12 Rhagfyr 2021

Lawr lwythwch y swydd ddisgrifiad a’r fanyleb person ar gyfer y rôl Gweinyddwr Cefnogaeth Busnes yng Nghymru (PDF, 188 KB).

Crynodeb

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a rhagweithiol i ymuno gydag ein tîm yng Nghymru fel Gweinyddwr Cefnogaeth Busnes.

Mae’r swydd gyffrous hon yn ddelfrydol ar gyfer unigolyn sy’n gallu ysgogi eu hunain, sy’n drefnus, sy’n gallu gweithio heb lawer o oruchwyliaeth, sy’n meddu ar sgiliau gweinyddol rhagorol ac sy’n angerddol dros wneud gwir wahaniaeth i fywydau pobl sy’n byw gydag arthritis a chyflyrau cyhyrysgerbydol (MSK) eraill.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i adael eich hôl mewn elusen ddynamig sy’n prysur ddatblygu gan sicrhau effaith cadarnhaol ar fywydau pobl gydag arthritis ledled Cymru.

Mwy am y rôl

Byddwch yn gweithio yn ein swyddfa newydd sbon yng Nghaerdydd a chi fydd y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer ymholiadau allanol (wyneb yn wyneb, dros y ffôn, ar e-bost a thrwy lythyrau). Byddwch chi’n cynnig gwasanaeth croesawgar a dymunol i unrhyw un sy’n cysylltu gyda Versus Arthritis. Byddwch yn gweithio fel rhan o’r tîm gweinyddol cyfredol ac ar y cyd gydag ein Gweinyddwr Cefnogaeth Busnes rhan amser presennol.

Bydd disgwyl ichi gynnig cefnogaeth weinyddol o safon sy’n effeithiol ac yn effeithlon i gynorthwyo staff, gwirfoddolwyr a phobl gydag arthritis i gynnig gwasanaethau rhagorol. Fel rhan o’r gwaith, bydd gofyn ichi rannu ymarfer gorau a meithrin perthnasau cryf gyda chydweithwyr allweddol ledled yr elusen er mwyn sicrhau bod y systemau a’r prosesau yn gyson ac yn effeithiol.

Gofynion allweddol

Bydd ein hymgeisydd delfrydol yn meddu ar y canlynol:

 • Y gallu i gyflawni gwaith ymroddgar heb lawer o oruchwyliaeth gan gynnwys cynnal a chadw cofnodion ariannol er dibenion monitro’r gyllideb a diweddaru CRM.
 • Profiad profedig o gynnig cefnogaeth weinyddol ac yn gallu dangos gwybodaeth ardderchog o raglenni MS Office (yn enwedig Excel).
 • Sgiliau cyfathrebu ar lafar ac ysgrifenedig rhagorol ac sy’n gallu addasu eu harddull cyfathrebu i ddiwallu anghenion eu cynulleidfa.
 • Y gallu i gynllunio a blaenoriaethu eu llwyth gwaith, ysgogi eu hunain i weithio’n rhagweithiol ac yn annibynnol yn ogystal â bod yn aelod annatod o’r tîm.
 • Y gallu i ddangos empathi cryf tuag at anghenion gwirfoddolwyr, pobl gydag arthritis a staff.

Mae hon yn rôl swyddfa ac mae’n bosib y bydd angen ichi deithio i gyfarfodydd tîm o bryd i’w gilydd.

Yn gyfnewid byddwn ni’n cynnig ystod gystadleuol o fuddion, cydbwysedd gwaith/bywyd da, cyfleoedd dysgu a datblygu gwych a diwylliant sefydliadol bywiog a chyfeillgar. Gallwch weld mwy am yr hyn rydym ni’n ei gynnig ar ein gwefan.

Sut i ymgeisio

I ymgeisio am y swydd hon, mae’n RHAID ichi gyflwyno’r canlynol: 

 1. Ffurflen gais (Word, 44 KB) wedi’i chwblhau, sy’n crybwyll sut rydych chi’n bodloni’r gofynion a’r cymwysterau allweddol sydd yn y swydd ddisgrifiad a’r fanyleb person ar gyfer y rôl Gweinyddwr Cefnogaeth Busnes yng Nghymru (PDF, 188 KB)
 2. Gofynnwn yn garedig ichi roi gwybod lle welsoch chi’r hysbyseb am y rôl hon.

E-bostiwch eich cais wedi’i gwblhau at recruitment@versusarthritis.org erbyn ar ddydd Gwener, dydd Sul 12 Rhagfyr 2021.

Cyfweliadau

Cyfweliadau ddechrau mis Ionawr - nail ai yn Swyddfa Cymru Versus Arthritis yng Nghaerdydd neu’n rhithiol.

Amdanom ni

Mae yna 18.8 miliwn o bobl yn byw gyda chyflwr cyhyrysgerbydol (MSK) megis arthritis ym Mhrydain. Gallai arthritis effeithio ar ein gallu i weithio, distrywio ein perthnasau a chyfyngu ar ein hannibyniaeth. Rydym ni’n gwrthod derbyn hyn.

Versus Arthritis ydym ni. Rydym ni’n wirfoddolwyr, yn bobl broffesiynol ym maes gofal iechyd, yn ymchwilwyr ac yn ffrindiau sy’n gwneud popeth gallwn ni i frwydro yn erbyn arthritis. Rydym ni’n estyn allan at bawb gyda’r wybodaeth a’r gefnogaeth sydd ei angen, yn ariannu gwaith ymchwil hollbwysig ac yn newid sut mae ein cymdeithas yn meddwl am arthritis. Gyda’n gilydd, byddwn ni’n parhau i redeg, ymchwilio, dylanwadu, gwirfoddoli, hysbysebu, sgwrsio, pobi, gwrando. Fyddwn ni ddim yn rhoi’r gorau iddi nes byddwn ni’n gwybod nad oes unrhyw un sy’n gorfod dioddef y boen, blinder a theimlad o fod ar wahân o achos arthritis.

Ymunwch gyda ni a defnyddiwch eich sgiliau, gwybodaeth, angerdd ac egni i’n helpu ni i herio arthritis.

Darllenwch fwy am ein gwaith, gweithio gyda ni ac ein gwasanaethau.

Rydym yn fodlon Trafod Gweithio Hyblyg

Happy to talk flexible working logoA logo of Happy to talk flexible working

Hyrwyddo Cydraddoldeb yn y gweithle.

 

 

Hyrwyddo a chefnogi amrywiaeth yn y gweithle

Mae Versus Arthritis yn elusen gofrestredig, rhif: 207711 ac yn Yr Alban rhif: SC041156.