Gweinyddwr Cyfleusterau a Gweithrediadau – Cymru

Lleoliad: Caerdydd (gweithio yn y swyddfa)
Oriau: Rhan amser, 28 awr yr wythnos o ddydd Llun i ddydd Gwener  
Cyflog: £24,000 y flwyddyn (£19,200 pro rata)
Buddion: Darllen mwy am y buddion anhygoel rydym ni’n eu cynnig
Math o gytundeb: cytundeb tymor sefydlog 12 mis
Teithio: Teithio’n achlysurol pan fo’n briodol
Dyddiad Cau: Nos Fercher 19 Hydref. 23:59

Lawr lwytho’r swydd ddisgrifiad a’r fanyleb person ar gyfer y rôl Gweinyddwr Cyfleusterau a Gweithrediadau – Cymru (PDF 150KB).

Drwy ein Strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant, rydym wedi ymroi i gynyddu amrywiaeth ein helusen ac rydym yn estyn croeso i ymgeiswyr o ystod eang o gefndiroedd a phrofiadau. Hoffwn sicrhau bod ein gweithwyr, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr yn cynrychioli’r amrywiaeth eang o gymunedau rydym ni’n rhan ohonyn nhw.

Mae Versus Arthritis yn ymroi i ddiogelu plant, pobl ifanc ac oedolion bregus rhag niwed. Yn ystod y broses recriwtio, bydd Versus Arthritis yn cyflawni arferion recriwtio mwy diogel ynghyd â gwiriadau perthnasol i sicrhau fod ymgeiswyr a staff newydd yn addas i weithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion bregus.

Mwy am y rôl

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a gweithgar i ymuno gyda phob un o’n timau cenedlaethol fel Gweinyddwr Cyfleusterau a Gweithrediadau. Mae hon yn rôl newydd a chyffrous i unigolyn diwyd, trefnus ac sy’n gallu gweithio heb fawr o oruchwyliaeth i gefnogi tîm y wlad drwy gynnig cefnogaeth weinyddol effeithlon, effeithiol ac o safon. Yn y rôl hon, byddwch chi hefyd yn cydweithio gydag ein tîm Cyfleusterau i reoli ein swyddfa leol i ddiwallu anghenion gweithlu chwim a hyblyg.

Byddwch yn cefnogi’r Rheolwyr Cyfleusterau gyda materion eiddo ac iechyd a diogelwch ynghyd â rheoli mân brosiectau a gweithgareddau a rhai arferol, gan gynnal a chadw dogfennau allweddol yn unol â gofynion cyfreithiol ac arfer da. 

Gan mai chi fydd y prif gyswllt yn swyddfa Cymru, byddwch yn cynnig croeso cynnes wrth ymdrin â’n hymwelwyr a chontractwyr.

Byddwch yn cynnig cefnogaeth weinyddol fel sy’n briodol, yn enwedig gyda gweinyddu materion ariannol ac wrth ymchwilio a threfnu canolfannau ar gyfer digwyddiadau, paratoi rhifau archeb a sicrhau caiff digwyddiadau eu cynnal yn rhwydd ac yn ddidrafferth.

Prif ofynion

 • Dull gofal cwsmer ardderchog a’r gallu i ymddwyn yn ddigynnwrf a phroffesiynol bob amser.
 • Profiad o weithio mewn rôl gefnogol tebyg, gan gynnal neu ddatblygu prosesau i gynnig profiad o’r radd flaenaf i gwsmeriaid a bodloni gofynion rheoleiddiol.
 • Gwybodaeth ac ymwybyddiaeth am Iechyd a Diogelwch, Diogelu a Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol a gwybod pryd i gyfeirio problemau at y rheolwyr.
 • Dull brwdfrydig, hyblyg a chydweithredol er mwyn gweithio’n effeithiol gyda’r tîm lleol a ledled y mudiad ehangach.
 • Sgiliau cynllunio a threfnu ardderchog ac yn gallu talu sylw i fanylion yn effeithiol.
 • Gwybodaeth ardderchog o raglenni MS Office, yn enwedig Word ac Excel.
 • Y gallu i ddangos empathi cryf tuag at anghenion gwirfoddolwyr, pobl gydag arthritis a chydweithwyr (yn enwedig y rheiny sy’n gweithio o adref).

Sut i ymgeisio

I ymgeisio, mae’n RHAID ichi gyflwyno’r canlynol:

 1. CV cryno a chyfredol
 2. ynghyd â ffurflen ddatgan ategol (Word 43KB) wedi’i chwblhau sy’n dangos sut rydych chi’n bodloni’r prif ofynion sydd yn y swydd ddisgrifiad a’r fanyleb person ar gyfer y rôl Gweinyddwr Cyfleusterau a Gweithrediadau – Cymru (PDF 150KB)
 3. cofiwch roi gwybod lle welsoch chi’r hysbyseb am y rôl hon os gwelwch yn dda
 4. cofiwch sicrhau bod y dogfennau rydych chi’n eu cyflwyno ar ffurf Word neu PDF os gwelwch yn dda.

E-bostiwch eich cais wedi’i gwblhau erbyn Nos Fercher 19 Hydref. 23:59, i recruitment@versusarthritis.org

Rydym yn argymell ymgeiswyr i ymgeisio cyn gynted â phosibl gan fod hawl gennym ni roi’r gorau i dderbyn ceisiadau cyn y dyddiad sydd wedi’i hysbysebu.
Byddwn ni’n cysylltu gydag ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer yn unig.

Nid ydym ni’n dymuno i asiantaethau na gwerthwyr cyfryngau gysylltu gyda ni

Cyfweliadau

Byddwn yn cadarnhau dyddiadau’r cyfweliadau maes o law.

Amdanom ni

Mae 20.3 miliwn o bobl yn byw gydag arthritis a chyflyrau cyhyrysgerbydol yn y DU. Mae hynny’n un o bob tri pherson, gyda llawer yn byw mewn poen bob dydd. Mae’r effaith yn anferthol gan fod y cyflwr yn ymyrryd ar fywyd bob dydd – gan effeithio ar allu i weithio, gofalu am deulu, symud heb boen a byw yn annibynnol. Er hynny, caiff arthritis yn aml ei ddiystyru fel rhan annatod o heneiddio neu ei ystyried fel ‘dim ond ychydig o arthritis’. Dydy hyn ddim yn dderbyniol. Mae Versus Arthritis yma i newid hynny.

Ymunwch gyda ni a defnyddiwch eich sgiliau, gwybodaeth, angerdd ac egni i’n helpu ni herio arthritis.

Darllenwch fwy am weithio gyda ni.

Mae Versus Arthritis yn ymroi i ddiogelu plant, pobl ifanc ac oedolion bregus rhag niwed. Yn ystod y broses recriwtio, bydd Versus Arthritis yn cyflawni arferion recriwtio mwy diogel ynghyd â gwiriadau perthnasol i sicrhau fod ymgeiswyr a staff newydd yn addas i weithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion bregus.

Hapus i drafod gweithio’n hyblyg

Hyrwyddo cydraddoldeb yn y gweithle.

 

Hyrwyddo a chefnogi amrywiaeth yn y gweithle

Mae Versus Arthritis yn Elusen Gofrestredig Rhif: 207711 ac yn yr Alban Rhif: SC041156