Services co-ordinator – Powys

Location: Home-based
Hours: Part time, 21 hours
Salary: £24,510 pa pro-rata
Home Working Allowance: £390pa – pro-rata
Benefits: Read more about what we offer
Contract type: Permanent
Travel: Frequent travel will be required across the region
Closing date: 30 May 2021

Download the job description and person specification for the Services Co-Ordinator role (PDF, 255 KB)

Summary

We are looking for an enthusiastic and proactive individuals to join our Wales team as Services Coordinators covering the above area of Wales. The role will contribute to the development of our unique Welsh Government funded project CWTCH Cymru (Communities Working Together Can Help) to strengthen our community focus and ensure no one faces arthritis alone.

This new, exciting position is for someone who is self-motivated with strong organisational skills experience in volunteer support, able to work under minimum supervision and passionate about providing high quality activity and support services to people living with arthritis.

We have ambitious plans for growth in Wales and this is an exciting opportunity to make your mark in a dynamic evolving charity and make a positive impact on the lives of people with arthritis across Wales.

About the role

Working alongside our current services teams you will help shape and deliver activity, peer support and self-management services for people living with arthritis in your region as part of our CWTCH Cymru Project.

You will be responsible for building strong, positive relationships with our valued and respected volunteers, branches and groups and the wider community, including the voluntary and statutory sector.

You will work closely with wider teams to identify, recruit, train and support volunteers who have lived experience of arthritis. You will explore all conventional and more innovative routes for volunteer recruitment so that we can build trained and sustainable volunteer teams who can make a lasting impact on the lives of people with arthritis in their area.

Due to the nature of our services, some evening and weekend working may be required.

Key requirements

Our ideal candidate will be someone who has excellent interpersonal and communication skills, can lead and motivate people and has:

 • Experience of recruiting, training, supervising and supporting volunteers with long term health conditions.
 • An understanding of peer support and self-management concepts.
 • Proven experience in developing and managing relationships with diverse communities.
 • Excellent organisational skills, with the ability to structure your days and manage competing priorities.
 • Motivation, with the ability to work on your own initiative and be adaptable to change.

This is a home-based, part-time position working across the region and will involve significant travel which requires access to transport. At times, there may also be additional travel for team meetings and to cover for other Service Coordinators.

In return, we offer a competitive range of benefits, a good work/life balance, excellent learning and development opportunities and a vibrant and friendly organisational culture. Find out more about what we offer.

How to apply

To apply you MUST submit:

 1. completed application form (Word, 44 KB), clearly demonstrating how you meet the key requirements and competencies set out in the job description and person specification for the services co-ordinator role (PDF, 349 KB)
 2. please include where you’ve seen this role advertised.

Email your completed application by midnight on 30 May 2021 to cymry@versusarthritis.org.

Interviews

Interview expected: 7 June 2021

About us

Arthritis causes pain, fatigue and isolation for 17.8 million people in the UK every single day. It can impact on the ability to work, our relationships and take away our independence. We don’t accept this.

We are Versus Arthritis. We are volunteers, healthcare professionals, researchers and friends, all doing everything we can to push back against arthritis. We’re reaching out to everybody with the information and support they need, funding vital research and changing the way society sees arthritis. Together we’ll keep running, researching, influencing, volunteering, advising, chatting, baking, listening. We won’t stop until no-one has to tolerate living with the pain, fatigue and isolation of arthritis.

Join us and use your skills, knowledge, passion and energy to help us defy arthritis.

Read more about what we do, working for us and what we offer.

Happy to Talk Flexible Working

Happy to talk flexible working logoHappy to talk flexible working logoPromoting equality in the workplace.

Versus Arthritis is a Registered Charity No: 207711 and in Scotland No. SC041156.

Cydlynydd Gwasanaethau – Gogledd Powys

Lleoliad: Gweithio o gartref
Oriau: Rhan-amser, 21 awr
Cyflog: £24,510pa pro-rata
Lwfans Gweithio o Gartref: £390pa – pro-rata
Buddion: Darllenwch fwy am yr hyn a gynigiwn ar ein gwefan
Math o Gontract: Parhaol
Teithio: Bydd yn ofynnol teithio’n aml ledled y rhanbarth
Dyddiad Cau: erbyn hanner nos 30 Mai 2021

Lawrlwythwch y disgrifiad swydd a’r manyleb person trwy’r ddolen i’n gwefan ar gyfer y Services Co-Ordinator rôl Cydlynydd Gwasanaethau. (PDF, 255 KB).

Crynodeb

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a rhagweithiol i ymuno â’n tîm yng Nghymru fel Cydlynydd Gwasanaethau dros De Powys. Bydd y rôl yn cyfrannu at ddatblygiad ein prosiect unigryw a gyllidir gan Lywodraeth Cymru, CWTCH Cymru (Communities Working Together Can Help) i gryfhau ein canolbwyntio cymunedol a sicrhau nad oes neb yn wynebu arthritis ar eu pen eu hunain.

Mae'r sefyllfa newydd, gyffrous hon ar gyfer rhywun sydd â phrofiad helaeth o sgiliau trefnu mewn cymorth i wirfoddolwyr, sy'n gallu gweithio o dan oruchwyliaeth ofynnol ac yn angerddol am ddarparu gwasanaethau gweithgarwch a chymorth o ansawdd uchel i bobl sy'n byw gydag arthritis.

Mae gennym gynlluniau uchelgeisiol I dyfu yng Nghymru ac mae hwn yn gyfle cyffrous i wneud eich marc mewn elusen ddeinamig sy'n esblygu a chael effaith gadarnhaol ar fywydau pobl ag arthritis ledled Cymru.

Ynglŷn â’r rôl

Gan weithio ochr yn ochr â'n timau gwasanaethau presennol byddwch yn helpu i lunio a darparu gwasanaethau gweithgarwch, cymorth gan gymheiriaid a hunanreoli i bobl sy'n byw gydag arthritis yn eich rhanbarth fel rhan o'n Prosiect CWTCH Cymru.

Byddwch yn gyfrifol am feithrin perthynas gref a chadarnhaol â'n gwirfoddolwyr, canghennau a grwpiau gwerthfawr ac uchel eu parch a'r gymuned ehangach, gan gynnwys y sector gwirfoddol a statudol.

Byddwch yn gweithio'n agos gyda thimau ehangach i nodi, recriwtio, hyfforddi a chefnogi gwirfoddolwyr sydd wedi byw mewn profiad o arthritis. Byddwch yn archwilio pob llwybr confensiynol a mwy arloesol ar gyfer recriwtio gwirfoddolwyr fel y gallwn adeiladu timau gwirfoddol hyfforddedig a chynaliadwy a all gael effaith barhaol ar fywydau pobl ag arthritis yn eu hardal.

Oherwydd natur ein gwasanaethau, efallai y bydd rhywfaint o weithio gyda’r nos a phenwythnosau yn ofynnol.

Gofynion allweddol

Bydd ein hymgeisydd delfrydol yn rhywun sydd â sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol ynghyd â’r gallu i arwain a symbylu pobl â’r canlynol:

 • Profiad o recriwtio, hyfforddi, goruchwylio a chefnogi gwirfoddolwyr â chyflyrau iechyd hirdymor.
 • Dealltwriaeth o gymorth gan gymheiriaid a chysyniadau hunanreoli.
 • Profiad profedig o ddatblygu a rheoli cydberthnasau â chymunedau amrywiol.
 • Sgiliau trefnu rhagorol, gyda'r gallu i strwythuro eich dyddiau a rheoli blaenoriaethau sy'n cystadlu â'i gilydd.
 • Cymhelliant, gyda'r gallu i weithio ar eich liwt eich hun a bod yn hyblyg i newid.

Byddwch yn gweithio o gartref ac felly mae’n golygu teithio. Ar brydiau, gall fod hefyd deithio ychwanegol i gyfarfodydd tîm a chyflenwi dros Gydgysylltwyr Gwasanaethau.

Yn gyfnewid, cynigiwn amrywiaeth cystadleuol o fuddion, cydbwysedd da rhwng gwaith a bywyd, cyfleoedd rhagorol i ddysgu a datblygu a diwylliant trefniadol byrlymus a chyfeillgar. Mae mwy am yr hyn a gynigiwn i’w weld ar ein gwefan.

Sut i ymgeisio

I ymgeisio, RHAID ichi gyflwyno:

 1. Ffurflen gais wedi’i chwblhau (Word, 44 KB), yn dangos yn glir eich bod yn bodloni’r gofynion a’r cymwyseddau allweddol a nodir yn y disgrifiad o’r swydd a manyleb y person
 2. Byddwch cystal hefyd â chynnwys lle gwelsoch chi’r swydd hon yn cael ei hysbysebu (PDF, 255 KB).

E-bostiwch eich cais wedi’i gwblhau erbyn hanner nos 30 Mai 2021 at cymry@versusarthritis.org.

Cyfweliadau

Disgwylir i’r cyfweliad gael ei gynnal yn rhithiol trwy Teams: 7 Mehefin 2021

Amdanom ni

Mae arthritis yn achosi poen, blinder a theimlad o fod ar wahân i 17.8 miliwn o bobl yn y DU bob dydd. Gall amharu ar allu i weithio, ein perthynas a chael effaith ar ein hannibyniaeth. Dydyn ni ddim yn derbyn hyn.

Versus Arthritis ydym ni. Rydym ni’n wirfoddolwyr, yn bobl broffesiynol ym maes gofal iechyd, yn ymchwilwyr ac yn ffrindiau sy’n gwneud popeth gallwn ni i frwydro yn erbyn arthritis. Rydym ni’n estyn allan at bawb gyda’r wybodaeth a’r gefnogaeth sydd ei angen, yn ariannu gwaith ymchwil hollbwysig ac yn newid sut mae ein cymdeithas yn meddwl am arthritis. Gyda’n gilydd, byddwn ni’n parhau i redeg, ymchwilio, dylanwadu, gwirfoddoli, hysbysebu, sgwrsio, pobi, gwrando. Fyddwn ni ddim yn rhoi’r gorau iddi nes byddwn ni’n gwybod nad oes unrhyw un sy’n gorfod dioddef y boen, blinder a theimlad o fod ar wahân o achos arthritis.

Ymunwch gyda ni a defnyddiwch eich sgiliau, gwybodaeth, angerdd ac egni i’n helpu ni i herio arthritis.

Darllenwch fwy am ein gwaith, gweithio gyda ni ac ein gwasanaethau.

Rydym yn fodlon Trafod Gweithio Hyblyg

Happy to talk flexible working logoA logo of Happy to talk flexible working

Hyrwyddo Cydraddoldeb yn y gweithle.

Mae Versus Arthritis yn elusen gofrestredig, rhif: 207711 ac yn Yr Alban rhif: SC041156.