Senior Regional Services Co-ordinator – West Wales

Location: Home-based in West Wales
Hours: Part-time, 21 hours per week
Salary: £27,846 per annum pro-rata
Benefits: Read more about what we offer
Contract type: Fixed Term until 31/03/2023
Travel: Frequent travel will be required across the region
Closing date: 10 January 2022

Download the job description and person specification for the role of Senior Regional Services Co-ordinator (PDF, 174 KB).

Summary

We are looking for an enthusiastic and proactive individual to join our Wales team as a Senior Regional Services Coordinator covering West Wales. The role will contribute to the development of our unique CWTCH Cymru project (Communities Working Together Can Help) to strengthen our community focus and ensure no one faces arthritis alone.

This new, exciting position is for someone who has excellent interpersonal and communication skills and can lead and motivate people. You will be joining a growing team who are passionate about providing high quality services to people with arthritis across Wales. Versus Arthritis wants to involve people at scale, increase the recognition of arthritis and maximise our impact for people with arthritis. We have ambitious plans for growth in Wales and this is an exciting opportunity to make your mark in a dynamic evolving charity and make a positive impact on the lives of people with arthritis across Wales.

About the role

You will play an integral role in developing CWTCH Cymru which will deliver innovative local support models, empowering people with arthritis to be agents of their own health and wellbeing. As a key team member, you will play a pivotal role in working collaboratively internally and externally to deliver a seamless portfolio of services linked to our charity outcomes.

You will be responsible for providing clear and consistent line management support to a team of home-based staff as well as overseeing volunteer support within your region. In parallel you will be responsible for co-ordinating, shaping and delivering peer support, self-management and activity services for people with arthritis as well as building strong positive relationships with communities across the region.

Due to the nature of our services, some evening and weekend working may be required.

Key requirements

Our ideal candidate will be someone who has excellent interpersonal and communication skills, can lead and motivate people and has:

 • An understanding of the third sector and health and social care landscape in West Wales.
 • An organised approach, able to structure your days and manage competing priorities.
 • Experience of managing staff that cover difference fields of work, including home-based staff.
 • Experience of service delivery including performance reporting, budgeting, and monitoring.
 • Experience of working with volunteers.

This will involve travel which requires access to transport.

In return, we offer a competitive range of benefits, a good work/life balance, excellent learning and development opportunities and a vibrant and friendly organisational culture. Find out more about what we offer on our website.

How to apply

To apply you MUST submit: 

 1. Completed application form (Word, 40 KB), clearly demonstrating how you meet the key requirements and competencies set out in the job description and person specification for the role of Senior Regional Services Coordinator – West Wales (PDF, 174 KB).
 2. Please include where you’ve seen this role advertised.

Email your completed application by 10 January 2022 to cymru@versusarthritis.org.

Interviews

Interviews expected: 18 January 2022

About us

There are 18.8 million people living with a musculoskeletal (MSK) condition like arthritis in the UK. Arthritis causes pain, fatigue and isolation every single day. It can impact on the ability to work, our relationships and take away our independence. We don’t accept this. We are Versus Arthritis. We are volunteers, healthcare professionals, researchers and friends, all doing everything we can to push back against arthritis. Join us and use your skills, knowledge, passion and energy to help us defy arthritis.

Read more about what we do, working for us and what we offer.

Promoting equality in the workplace.

 

 

 

Promoting and supporting diversity in the workplace.

 

Versus Arthritis is a Registered Charity No: 207711 and in Scotland No. SC041156.

Uwch Gydgysylltydd Gwasanaethau Rhanbarthol - Gorllewin Cymru
Lleoliad: Cartref yng Ngorllewin Cymru
Oriau: Rhan Amser, 21 awr
Cyflog: £27,846pa pro-rata
Lwfans Gweithio o Gartref: £390pa– pro-rata
Buddion: Darllenwch fwy am yr hyn rydym yn ei gynnig ar ein gwefan
Math o Gontract: Cyfnod penodol tan 31/03/2023
Teithio: Bydd yn ofynnol teithio’n aml ledled y rhanbarth
Dyddiad Cau: 10 Ionawr 2022

Lawrlwythwch y disgrifiad swydd a manyleb y person ar gyfer rôl Uwch Gydgysylltydd Gwasanaethau Rhanbarthol - Gorllewin Cymru (PDF, 175 KB).

Crynodeb

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a rhagweithiol i ymuno â’n tîm yng Nghymru fel Uwch Gydgysylltwyr Gwasanaethau Rhanbarthol sy'n cwmpasu Gorllewin Cymru. Bydd y rôl yn cyfrannu at ddatblygiad ein prosiect unigryw a gyllidir gan Lywodraeth Cymru, CWTCH Cymru (Communities Working Together Can Help) i gryfhau ein canolbwyntio cymunedol a sicrhau nad oes neb yn wynebu arthritis ar eu pen eu hunain.

Mae'r sefyllfa newydd, gyffrous hon ar gyfer rhywun sydd â sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol ac sy'n gallu arwain a chymell pobl. Byddwch yn ymuno â thîm sy'n tyfu ac sy'n angerddol am ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel i bobl ag arthritis ledled Cymru. Mae Versus Arthritis am gynnwys pobl ar raddfa, cynyddu'r gydnabyddiaeth o arthritis a chynyddu ein heffaith i bobl ag arthritis i'r eithaf.

Mae gennym gynlluniau uchelgeisiol I dyfu yng Nghymru ac mae hwn yn gyfle cyffrous i wneud eich marc mewn elusen ddeinamig sy'n esblygu a chael effaith gadarnhaol ar fywydau pobl ag arthritis ledled Cymru.

Ynglŷn â’r rôl

Byddwch yn chwarae rhan annatod yn y gwaith o ddatblygu CWTCH Cymru a fydd yn darparu modelau cymorth lleol arloesol, gan rymuso pobl ag arthritis i fod yn asiantau o'u hiechyd a'u lles eu hunain.

Fel aelod allweddol o'r tîm, byddwch yn chwarae rhan ganolog wrth gydweithio'n fewnol ac yn allanol i ddarparu portffolio di-dor o wasanaethau sy'n gysylltiedig â chanlyniadau ein helusenau.

Byddwch yn gyfrifol am ddarparu cymorth rheoli llinell clir a chyson i dîm o staff yn y cartref yn ogystal â goruchwylio cymorth gwirfoddolwyr yn eich rhanbarth. Ochr yn ochr â hyn, byddwch yn gyfrifol am gydgysylltu, llunio a darparu gwasanaethau cymorth, hunanreoli a gweithgareddau gan gymheiriaid i bobl ag arthritis yn ogystal ag adeiladu perthynas gadarnhaol gref â chymunedau ar draws y rhanbarth.

Oherwydd natur ein gwasanaethau, efallai y bydd rhywfaint o weithio gyda’r nos a phenwythnosau yn ofynnol.

Gofynion allweddol

Ein hymgeisydd delfrydol fydd rhywun sydd â sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu rhagorol, sy'n gallu arwain a chymell pobl ac sydd wedi:

 • Dealltwriaeth o'r trydydd sector a thirwedd iechyd a gofal cymdeithasol yng Ngorllewin Cymru.
 • Dull trefnus, sy'n gallu strwythuro eich dyddiau a rheoli blaenoriaethau sy'n cystadlu.
 • Profiad o reoli staff sy'n cwmpasu meysydd gwaith gwahanol, gan gynnwys staff yn y cartref.
 • Profiad o ddarparu gwasanaethau gan gynnwys adrodd ar berfformiad, cyllidebu a monitro.
 • Profiad o weithio gyda gwirfoddolwyr.

Bydd hyn yn golygu teithio sy'n gofyn am fynediad at drafnidiaeth.

Yn gyfnewid, cynigiwn amrywiaeth cystadleuol o fuddion, cydbwysedd da rhwng gwaith a bywyd, cyfleoedd rhagorol i ddysgu a datblygu a diwylliant trefniadol byrlymus a chyfeillgar. Dysgwch fwy am yr hyn rydym yn ei gynnig ar ein gwefan.

Sut i ymgeisio

I ymgeisio, RHAID ichi gyflwyno: 

 1. Ffurflen gais wedi’i chwblhau (Word, 40 KB), yn dangos yn glir eich bod yn bodloni’r gofynion a’r cymwyseddau allweddol a nodir yn y disgrifiad o’r swydd a manyleb y person (PDF, 175 KB).
 2. Byddwch cystal hefyd â chynnwys lle gwelsoch chi’r swydd hon yn cael ei hysbysebu.

E-bostiwch eich cais wedi’i gwblhau erbyn 10 Ionawr 2022 at cymru@versusarthritis.org.

Cyfweliadau

Disgwylir i’r cyfweliad: 18 Ionawr 2022

Amdanom ni

Mae yna 18.8 miliwn o bobl yn byw gyda chyflwr cyhyrysgerbydol (MSK) megis arthritis ym Mhrydain. Gallai arthritis effeithio ar ein gallu i weithio, distrywio ein perthnasau a chyfyngu ar ein hannibyniaeth. Rydym ni’n gwrthod derbyn hyn.

Ein nod yw trechu Arthritis. Rydym yn wirfoddolwyr, gweithwyr proffesiynol gofal iechyd, ymchwilwyr a chyfeillion, pawb ohonom yn gwneud popeth a allwn i wthio’n ôl yn erbyn arthritis. Rydym yn estyn allan i bawb gyda’r gwybodaeth a’r cymorth mae arnynt eu hangen, yn cyllido ymchwil hanfodol ac yn newid y ffordd mae cymdeithas yn gweld arthritis. Gyda’n gilydd byddwn yn dal i redeg, ymchwilio, dylanwadu, cynghori, sgwrsio, pobi, gwrando. Ni fyddwn yn rhoi’r gorau iddi hyd nes na fydd yn rhaid i neb ddioddef byw gyda phoen, blinder ac unigrwydd arthritis.

Ymunwch â ni a defnyddiwch eich sgiliau, gwybodaeth, angerdd a’ch ynni i’n helpu ni i herio arthritis.

Darllen mwy am ein gwaith, gweithio inni ar hynny rydym ni’n ei gynnig.

Rydym yn fodlon Trafod Gweithio Hyblyg

Happy to talk flexible working logoA logo of Happy to talk flexible working

 

 

Hyrwyddo a chefnogi amrywiaeth yn y gweithle

Mae Versus Arthritis yn elusen gofrestredig, rhif: 207711 ac yn Yr Alban rhif: SC041156.