Young People and Families Service Coordinator – South Wales

Location: Office-based in Cardiff or home-based depending on location
Hours: Part-time, 28 hours per week
Salary: £24,756 per annum pro-rata
Benefits: Read more about what we offer
Contract type: Maternity cover – 12 months
Travel: Frequent travel across South Wales and occasional travel in UK
Closing date: 13 December 2021

Download the job description and person specification for the Young People and Families Service Coordinator – South Wales role (PDF, 189 KB).

Summary

Versus Arthritis is the UK’s largest charity dedicated to supporting people with arthritis. We pride ourselves on cultivating a society that creates change and gives strength to people living with arthritis and related conditions in the UK.

We are recruiting a 12 month maternity cover for our Young People and Families Service Coordinator role based in South Wales. We are looking for a passionate, motivated and enthusiastic individual to help deliver our support service for children and young people living with arthritis in South Wales and across the UK.

Our work provides emotional and social support – with the aim of helping young people to take control of their condition, feel better connected and live happier and healthier lives now and in the future. The service is designed by, and for, young people and is delivered by both staff and volunteers.

About the role

The Coordinator will work with a wide range of stakeholders - including young people, healthcare and education professionals, partners and volunteers. Together we develop, deliver and evaluate quality face-to-face and virtual events (including residentials) as well as one to one support on a range of holistic topics - empowering children and young people to live well with arthritis and feel prepared for transition to adult healthcare and life.

The Coordinator will work with colleagues in the UK Young People and Families Service (YPFS) team to share learning from work in South Wales and improve support for young people with arthritis across the UK. The Coordinator will work with colleagues in the Wales team to understand the local context and support offer, as well as in partnership with the Multi Disciplinary Juvenile Arthritis Paediatric clinic team based at University Hospital Wales (UHW) Cardiff and outreach services across South Wales.

The working week will be varied, and you will need to be adept at switching between multi-disciplinary team meetings in a hospital, remote one to one support for parents, offering advice to school professionals and co-delivering youth events with volunteers.

Due to the nature of our services, a willingness for evening and weekend working (including occasional overnight stays) will be required. The role will require frequent travel across South Wales and occasional travel to other parts of Wales and the UK, requiring access to transport.

Key requirements

To be successful in the role, you will be committed to Versus Arthritis values and behaviours as well as having:

 • Experience of, and a passion for, working with young people to provide a quality, empowering and safe service.
 • Experience of excellent relationships management with a wide range of stakeholders.
 • Experience of working with volunteers, including young volunteers.
 • Experience of designing, delivering and evaluating services/activities with children, young people and families.

How to apply

To apply you MUST submit: 

 1. A completed application form (Word, 44KB), clearly demonstrating how you meet the key requirements and competencies set out in the job description and person specification for the role of Young People and Families Service Coordinator – South Wales role (PDF, 189 KB).
 2. Please include where you’ve seen this role advertised.

Email your completed application by 13 December 2021 to cymru@versusarthritis.org.

Interviews

Interviews expected: TBC in January - either at the Versus Arthritis Wales Office in Cardiff or remotely.

About us

There are 18.8 million people living with a musculoskeletal (MSK) condition like arthritis in the UK. Arthritis causes pain, fatigue and isolation every single day. It can impact on the ability to work, our relationships and take away our independence. We don’t accept this. We are Versus Arthritis. We are volunteers, healthcare professionals, researchers and friends, all doing everything we can to push back against arthritis. Join us and use your skills, knowledge, passion and energy to help us defy arthritis.

Read more about what we do, working for us and what we offer.

Promoting equality in the workplace.

 

 

 

Promoting and supporting diversity in the workplace.

 

Versus Arthritis is a Registered Charity No: 207711 and in Scotland No. SC041156.

Teitl Swydd: Cydlynydd Pobl Ifanc a Theuluoedd – De Cymru

Lleoliad: Yn y swyddfa yng Nghaerdydd neu o adref yn dibynnu ar y lleoliad
Oriau: Rhan Amser, 28 awr yr wythnos
Cyflog: £24,756 pro rata y flwyddyn
Buddion: Darllen mwy am beth rydym ni’n ei gynnig
Math y cytundeb: Cyfnod Mamolaeth – 12 mis
Teithio: Teithio ledled De Cymru’n rheolaidd a theithio ar draws gweddill Prydain yn achlysurol
Dyddiad cau: 9am dydd Llun 13 Rhagfyr 2021

Lawr lwytho’r swydd ddisgrifiad a’r fanyleb person (PDF, 209 KB).

Crynodeb

Versus Arthritis ydy elusen fwyaf Prydain sy’n ymroi i gefnogi pobl gydag arthritis. Rydym yn ymfalchïo mewn meithrin cymdeithas sy’n creu newid a rhoi grym i bobl sy’n byw gydag arthritis a chyflyrau cysylltiedig ym Mhrydain.

Rydym yn dymuno recriwtio gweithiwr i gyflawni rôl Cydlynydd Pobl Ifanc a Theuluoedd yn Ne Cymru dros gyfnod mamolaeth o 12 mis. Rydym yn chwilio am unigolyn angerddol, llawn cymhelliant a brwdfrydig i’n cynorthwyo i gyflawni gwasanaeth cefnogi i blant a phobl ifanc sy’n byw gydag arthritis yn Ne Cymru a ledled Prydain.

Fel rhan o’n gwaith, rydym yn cynnig cefnogaeth emosiynol a chymdeithasol gyda’r nod o gynorthwyo pobl ifanc i gymryd yr awenau dros eu cyflwr, teimlo fel eu bod yn rhan o’r gymdeithas a byw bywydau hapusach ac iachach rŵan ac yn y dyfodol. Mae’r gwasanaeth wedi’i ddylunio gan ac ar gyfer pobl ifanc ac fe gaiff ei gyflawni gan staff a gwirfoddolwyr.

Mwy am y rôl

Bydd y Cydlynydd yn cydweithio gydag ystod eang o randdeiliaid – gan gynnwys pobl ifanc, gweithwyr proffesiynol y maes gofal iechyd ac addysg, partneriaid a gwirfoddolwyr. Gyda’n gilydd fe allwn ni ddatblygu, cyflawni a gwerthuso digwyddiadau wyneb-yn-wyneb a rhithiol o safon (gan gynnwys digwyddiadau preswyl). At hyn, gallwn gynnig cefnogaeth un-i-un ar ystod o bynciau holistaidd a fydd yn ei dro yn galluogi plant a phobl ifanc i fyw’n dda gydag arthritis a theimlo’n barod ar gyfer bywyd fel oedolyn a manteisio ar wasanaethau gofal iechyd i oedolion.

Bydd y Cydlynydd yn cydweithio gyda chydweithwyr sy’n rhan o’r tîm Gwasanaeth Pobl Ifanc a Theuluoedd (YPFS) Prydain i rannu gwybodaeth yn sgil gwaith yn Ne Cymru a gwella’r gefnogaeth i bobl ifanc gydag arthritis ledled Prydain. Bydd y Cydlynydd hefyd yn cydweithio gyda chydweithwyr sy’n rhan o’r tîm yng Nghymru i ddeall y cyd-destun o ran yr ardal a’r cynnig cefnogaeth. Yn ogystal, bydd y Cydlynydd yn cydweithio gyda thîm clinig Pediatrig Arthritis Amlddisgyblaethol i Bobl Ifanc yn Ysbyty Athrofaol Cymru (UHW) Caerdydd a gwasanaethau allestyn ledled De Cymru.

Bydd yr wythnos waith yn amrywio a bydd gofyn ichi allu cyflawni tasgau amrywiol megis cyfarfodydd tîm amlddisgyblaethol mewn ysbyty, cefnogaeth un-i-un o bell i rieni, cynnig cyngor i weithwyr proffesiynol ysgolion a chynnal digwyddiadau i bobl ifanc ar y cyd â gwirfoddolwyr.

Oherwydd natur ein gwasanaeth, bydd gofyn ichi fod yn barod i weithio gyda’r nos ac yn ystod penwythnosau (gan aros dros nos o bryd i’w gilydd). Fel rhan o’r rôl, bydd gofyn ichi deithio ledled De Cymru yn rheolaidd gan deithio i rannau eraill o Gymru a Phrydain yn achlysurol. Felly mae gofyn ichi sicrhau eich bod chi’n gallu teithio.

Prif Ofynion

I sicrhau eich bod yn cyflawni’r rôl yn llwyddiannus, bydd gofyn ichi ymrwymo i werthoedd ac ymddygiadau Versus Arthritis, yn ogystal â meddu ar y canlynol:

 • Profiad o ac angerdd tuag at weithio gyda phobl ifanc i gynnig gwasanaeth diogel, grymusol ac o safon.
 • Profiad o reoli perthnasau’n rhagorol gydag ystod eang o randdeiliaid.
 • Profiad o weithio gyda gwirfoddolwyr – gan gynnwys gwirfoddolwyr ifanc.
 • Profiad o ddylunio, cyflawni a gwerthuso gwasanaethau/gweithgareddau gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd.

Sut i ymgeisio

I ymgeisio am y swydd, mae’n RHAID ichi gyflwyno’r canlynol:

 1. Ffurflen gais (Word 44KB) wedi’i chwblhau, sy’n dangos yn eglur sut rydych yn bodloni’r prif ofynion a’r cymwysterau yn y swydd ddisgrifiad a’r fanyleb person (PDF, 209 KB) 
 2. Rhowch wybod lle welsoch chi’r hysbyseb am y swydd hon os gwelwch yn dda.

E-bostiwch eich cais wedi’i gwblhau i cymru@versusarthritis.org erbyn 9am dydd Llun 13 Rhagfyr 2021.

Cyfweliadau

Dyddiad disgwyliedig y cyfweliadau: Dyddiad i’w gadarnhau ym mis Ionawr – nail ai yn Swyddfa Cymru Versus Arthritis yng Nghaerdydd neu’n rhithiol.

Amdanom ni

Mae yna 18.8 miliwn o bobl yn byw gyda chyflwr cyhyrysgerbydol (MSK) megis arthritis ym Mhrydain. Gallai arthritis effeithio ar ein gallu i weithio, distrywio ein perthnasau a chyfyngu ar ein hannibyniaeth. Rydym ni’n gwrthod derbyn hyn.

Versus Arthritis ydym ni. Rydym yn wirfoddolwyr, yn weithwyr proffesiynol y maes gofal iechyd, yn ymchwilwyr ac yn gyfeillion sy’n ymdrechu hyd eithaf ein gallu i drechu arthritis. Rydym yn cynnig help llaw i bawb gan gynnig yr wybodaeth a’r gefnogaeth angenrheidiol, yn ogystal ag ariannu ymchwil hanfodol a newid y ffordd y mae’r gymdeithas yn ystyried arthritis. Gyda’n gilydd gallwn barhau i gynnal, ymchwilio, dylanwadu, gwirfoddoli, cynghori, sgwrsio, pobi a gwrando. Wnawn ni ddim rhoi’r gorau nes ein bod yn sicrhau nad oes yn rhaid i unrhyw un oddef byw gyda phoen, blinder a’r teimlad o unigrwydd ynghlwm ag arthritis.

Ymunwch gyda ni gan gynnig eich sgiliau, gwybodaeth, brwdfrydedd a’r egni i’n helpu i drechu arthritis.

Darllen mwy am ein gwaith, gweithio inni ar hynny rydym ni’n ei gynnig.

Rydym yn fodlon Trafod Gweithio Hyblyg

Happy to talk flexible working logoA logo of Happy to talk flexible working

 

 

Hyrwyddo a chefnogi amrywiaeth yn y gweithle

Mae Versus Arthritis yn elusen gofrestredig, rhif: 207711 ac yn Yr Alban rhif: SC041156.