Etholiadau Senedd Cymru 2021

Please click here to view this page in English.

Etholiadau’r Senedd 2021 – ychwanegu arthritis at yr agenda

Yn sgil y pandemig COVID, fe fydd etholiad Senedd 2021 yn wahanol i unrhyw un arall. Ni fydd unrhyw ganfasio o ddrws i ddrws a bydd hystings yn rhai rhithiol yn hytrach na mewn neuaddau cymunedol. Er gwaethaf y newidiadau hyn, mae Cymru Versus Arthritis yn benderfynol o godi ymwybyddiaeth o effaith arthritis ymysg ymgeiswyr ledled Cymru a’u helpu i ddeall pam fod angen gofalu bod arthritis yn flaenoriaeth o ran polisïau iechyd yn y Senedd nesaf.

Bu inni gynhyrchu ‘eweithrediad’ rhwydd i bobl gydag arthritis allu cysylltu gydag ymgeiswyr eu hardal. Bu inni hefyd gynhyrchu ‘addewid’ i ymgeiswyr ei llofnodi gan ddangos eu cefnogaeth at bobl gydag arthritis yn eu hetholaethau.

At hyn, bu inni lunio Maniffesto (PDF, 679 KB) er mwyn amlygu newidiadau allweddol allai helpu Cymru i drechu arthritis yn ystod y pedair blynedd nesaf.

Cymru Versus Arthritis stand

Ymgyrchwyr / Pobl gydag arthritis / Gweithwyr proffesiynol y maes Iechyd

Ar Fai’r 6ed 2021, fe fydd etholaeth Cymru yn penderfynu sut i gynnal ein gwlad am y pedair blynedd nesaf. Dyma ffordd gyflym a rhwydd ichi gysylltu gyda holl ymgeiswyr ar gyfer y Senedd yn eich ardal – i ofyn iddyn nhw am addo i fod yn hyrwyddwyr ar gyfer pobl gydag arthritis yn y Senedd.

Mae angen eich help chi arnom ni i ofalu bod yr holl ymgeiswyr y Senedd yn ymwybodol o effaith sylweddol arthritis ar unigolion, teuluoedd a’r economi yng Nghymru.

Senedd Cymru Welsh Parliament

Ymgeiswyr y Senedd

*Ffotograff gan Senedd Cymru.

Mae 887,000 o bobl yn byw gydag arthritis a chyflyrau cyhyrysgerbydol yng Nghymru, felly mae’n debyg bod sawl un ohonoch chi wedi profi, yn bersonol neu oherwydd aelod eich teulu, ffrindiau neu gydweithwyr, effaith sylweddol arthritis ar ansawdd bywyd pobl. Fe fydd nifer ohonoch chi yn ymwybodol o sut byddai oedi gyda thriniaethau a llawdriniaethau sy’n newid bywydau yn ystod y pandemig wedi effeithio ar bobl gydag arthritis.

Mae angen eich help chi arnom ni i ofalu caiff anghenion pobl sy’n byw gydag arthritis eu lleisio’n eglur yn y Senedd nesaf. Mae angen eich help chi arnom ni hefyd i ofalu bod modd ail-ddatblygu gwasanaethau hanfodol, fel gwasanaethau orthopedig dewisol a gafodd eu heffeithio’n sylweddol yn ystod y pandemig, pan fo’n ddiogel i wneud hynny. Hefyd mae’n nod gennym ni i ofalu caiff amseroedd aros hirach eu lleihau.

Arwyddwch yr addewid os gwelwch yn dda er mwyn datgan eich ymroddiad i gefnogi pobl sy’n byw gydag arthritis yn eich etholaeth / rhanbarth. Mae’r dudalen addewid yn cynnig opsiwn i rannu eich cefnogaeth tuag at yr addewid ar y cyfryngau cymdeithasol.

Welsh manifesto front cover

Maniffesto 2021 Cymru Versus Arthritis

Mae arthritis a chyflyrau cyhyrysgerbydol ymysg yr achosion mwyaf o boen, anabledd a cholli diwrnodau gwaith. Mae ein maniffesto yn cynnig pedair prif alwad polisi sy’n hanfodol ar gyfer y pedair blynedd nesaf er mwyn trechu poen ac effaith arthritis.

Mae ein maniffesto yn galw am y canlynol:

  • Cynllun Adfer a Thrawsnewid Orthopedig Cenedlaethol.
  • Penodi Arweinydd Clinigol Y GIG ar gyfer Cyflyrau Cyhyrysgerbydol yng Nghymru.
  • Cefnogaeth i bobl gydag arthritis i weithio a diogelu iechyd cyhyrysgerbydol yn y gweithle.
  • Cydnabod bod arthritis yn flaenoriaeth iechyd.

Gallwch fwrw golwg ar ein maniffesto cyflawn (PDF, 679 KB).