Wales

Due to outbreak of the Coronavirus, face to face services and activities have been suspended until further notice. If you need support or information please contact the Helpline on 0800 5200 520, email helpline@versusarthritis.org or visit the online forum.

We are currently exploring other ways to provide support during this time and would welcome ideas to volunteering@versusarthritis.org. We would really appreciate your help in spreading this message throughout our network, particularly to those who attend our Branches and Groups who may access this information online. Please do all you can to support our network at this difficult time.

Find out more about what this means for you.

Versus Arthritis is here to make sure that people with arthritis in Wales have all of the support and information they need to live well with their condition, as well as to ensure the needs of people with arthritis are a priority with policymakers in Wales. Cymru Versus Arthritis runs a number of different services for people of all ages with arthritis, ranging from activity sessions for young people to practical support and information for those with arthritis.

Branches and groups

Our support groups are a great way of meeting other people with the same condition in your area.

Please get in touch on 0300 790 0400 or email volunteering@versusarthritis.org before attending any branches or groups for the first time.

Face to face services

Our Living Well services give you the information, tools and techniques you need to manage the challenges you face. As well as information drop in sessions there are a range of workshops and sessions available, covering a variety of topics that you can choose, based on how relevant they are to you including:

 • understanding pain and other symptoms
 • effective communication about your condition
 • activity and exercise
 • arthritis awareness for carers and professionals.

Our Living Well services include:

Community Hubs: to increase awareness and self-management of arthritis. Working alongside community groups and health and social care professionals, our trained volunteers provide face-to-face contact at local drop-in points giving people with arthritis access to:

 • information – web-based and paper
 • self-management techniques
 • local service signposting
 • help with setting personal goals
 • support with shared decision making.


For more information on our Community Hub Services contact cymru@versusarthritis.org.

Get Active for Arthritis: Activity and exercise can be a challenge for people with arthritis who may have given it up because of pain or limited movement. Get Active is currently running across North and Mid Wales, helping people living with arthritis to take control of their condition and become more active, healthier and enjoy a more fulfilling life. You can attend:

 • Activity taster sessions and self-management sessions.
 • Activity sessions such as Tai Chi for arthritis.
 • Activity focused support groups.

For more information on Get Active please contact Christine Heathcote on cymru@versusarthritis.org.

Young People and Families

Arthritis is still viewed as a condition of old age. Versus Arthritis knows that it’s not – around 16,000 children and young people in the UK have some form of arthritis. It can be challenging to be a parent of a child with arthritis, and it can be isolating and difficult for children and teenagers to grow up with the condition.

Our family and youth work services in Wales provide information and support to young people with arthritis and their families. We encourage young people to get together for a variety of fun activity and discussion-based events across Wales.

Beyond Limits: delivered in partnership with University Hospital of Wales Cardiff and funded by Children in Need provides emotional support and peer support opportunities for children and young people with juvenile arthritis across South, Mid and West Wales.

As well as information drop in sessions there are workshops including pain management, transition, sleep training, and sex and relationships as well as fun activities to reduce isolation including family days, friendship groups, activity weekends and secure groups on social media.

For more information on our Young People and Families services please contact Kay Holmes at cymru@versusarthritis.org.

Volunteers

All of our services are either delivered or supported by our amazing volunteers. Volunteering is at the very heart of Versus Arthritis. It is thanks to the hard work, enthusiasm and commitment of volunteers that we are able to support millions of people living with arthritis every year.

Campaigns

Versus Arthritis believes arthritis should be a much higher policy priority in Wales. Over half a million people live with arthritis in Wales with the figure set to rise, yet the condition is often overlooked, underestimated and poorly understood.

We are busy campaigning to improve services – we are campaigning to cut waiting times for services used by people with arthritis, for health care NICE quality standards to be implemented, for earlier diagnoses and for better provision of signposting and information.

We have a campaigned for a new Paediatric Rheumatology Centre to be established in South Wales and we are working with the Welsh Government to develop a national plan to limit the impact of arthritis.

To be kept up-to-date with our campaigns, please follow us on Facebook and Twitter. We are also developing our Campaigns Network as well as recruiting ‘Change Maker Volunteers’ across Wales – for more information about the Network or volunteers opportunities, please email cymru@versusarthritis.org.

Contact us

Cymru

Mae Versus Arthritis yma i sicrhau bod gan bobl gydag arthritis yng Nghymru yr holl gefnogaeth a gwybodaeth maent eu hangen i fyw yn dda gyda'u cyflwr, yn ogystal â sicrhau bod anghenion pobl gydag arthritis yn flaenoriaeth gyda'r rhai sy'n llunio polisïau yng Nghymru. Mae Versus Arthritis Cymru yn cynnal amrywiaeth o wahanol wasanaethau ar gyfer pobl o bob oedran gydag arthritis, gan amrywio o sesiynau gweithgaredd ar gyfer pobl ifanc i gefnogaeth ymarferol a gwybodaeth ar gyfer y rheiny gydag arthritis.

Canghennau a grwpiau

Mae ein grwpiau cefnogi yn ffordd wych o gyfarfod pob eraill yn eich ardal chi sy’n byw gyda’r un cyflwr.

 • Dod o hyd i ganghennau a grwpiau cefnogi.

Gwasanaethau wyneb yn wyneb

Mae ein gwasanaethau Byw’n Dda yn cynnig yr wybodaeth, adnoddau a thechnegau sydd eu hangen arnoch i fynd i’r afael â’r heriau rydych yn eu hwynebu. Yn ogystal â sesiynau gwybodaeth galw heibio mae ystod o weithdai a sesiynau gallwch fanteisio arnyn nhw sy’n ymdrin ag amrywiaeth o bynciau. Gallwch ddewis o’r pynciau canlynol sydd fwyaf perthnasol ichi:

 • deall poen a symptomau eraill
 • cyfathrebu effeithiol ynghylch eich cyflwr
 • gweithgareddau ac ymarfer corff
 • ymwybyddiaeth arthritis ar gyfer gofalwyr a gweithwyr proffesiynol

Dyma’r hyn rydym yn ei gynnig o ran ein gwasanaethau Byw’n Dda:

Bothau Cymunedol: er mwyn codi ymwybyddiaeth a hybu rheoli arthritis. Mae ein gwirfoddolwyr cymwys yn cydweithio gyda grwpiau cymunedol a gweithwyr proffesiynol y meysydd iechyd a gofal cymdeithasol i gynnig cyswllt wyneb yn wyneb mewn mannau galw heibio yn eich ardal chi. Mae cyfle i bobl gydag arthritis fanteisio ar y canlynol yn y bothau:

 • gwybodaeth – ar y we ac ar bapur
 • technegau hunan-reoli
 • manylion am wasanaethau lleol
 • cymorth gyda gosod nodau personol
 • cefnogaeth gyda gwneud penderfyniadau ar y cyd

I wybod mwy am ein Gwasanaeth Bothau Cymunedol, cysylltwch gyda cymru@versusarthritis.org

Cadw’n Heini gydag Arthritis: Gall cymryd rhan mewn gweithgareddau a chadw’n heini fod yn heriol i bobl gydag arthritis sydd wedi rhoi’r gorau oherwydd poen neu symudedd cyfyngedig. Mae Cadw’n Heini gydag Arthritis ar waith ledled Gogledd a Chanolbarth Cymru. Rydym yn helpu pobl gydag Arthritis i gymryd yr awenau dros eu cyflwr a bod yn fwy heini, iach a mwynhau bywyd mwy boddhaus. Gallwch fynychu’r canlynol:

 • sesiynau blasu gweithgareddau a sesiynau hunan-reoli.
 • sesiynau gweithgareddau fel Tai Chi i bobl gydag arthritis
 • grwpiau cefnogi sy’n canolbwyntio ar weithgareddau

I wybod mwy am Cadw’n Heini gydag Arthritis, cysylltwch gyda Christine Heathcote ar cymru@versusarthritis.org

Pobl Ifanc a Theuluoedd

Caiff arthritis ei ystyried fel cyflwr pobl hyn hyd heddiw. Mae Versus Arthritis yn ymwybodol nad ydy hyn yn wir – mae oddeutu 16,000 o blant a phobl ifanc ym Mhrydain yn byw gyda rhyw fath o arthritis. Gall bod yn rhiant i blentyn gydag arthritis fod yn heriol a gall fod yn unig ac anodd i blant a phlant yn eu harddegau i dyfu fyny gyda’r cyflwr.

Mae ein gwasanaethau i deuluoedd a phobl ifanc yng Nghymru yn cynnig gwybodaeth a chefnogaeth i bobl ifanc gydag arthritis a’u teuluoedd. Rydym yn annog pobl ifanc i ddod ynghyd ar gyfer amrywiaeth o ddigwyddiadau llawn hwyl ac sy’n ymwneud â thrafodaethau ledled Cymru.

Tu hwnt i Derfynau: cynllun ar y cyd ag Ysbyty Athrofaol Cymru Caerdydd gyda chyllid gan Plant Mewn Angen. Mae’n cynnig cyfleoedd cefnogaeth emosiynol a chefnogaeth i gyfoedion ar gyfer plant a phobl ifanc gydag arthritis ieuangedd ledled De, Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Yn ogystal â sesiynau gwybodaeth galw heibio, mae gweithdai yn ymdrin â rheoli poen, trawsnewid, hyfforddiant cwsg a rhyw a pherthnasau ynghyd â gweithgareddau llawn hwyl i leihau unigedd fel diwrnodau i’r teulu, grwpiau cyfeillgarwch, penwythnosau gweithgareddau a grwpiau diogel ar gyfryngau cymdeithasol.

 • Dod o hyd i weithgareddau i bobl ifanc a theuluoedd

I wybod mwy am ein gwasanaethau i Bobl Ifanc a Theuluoedd, cysylltwch gyda Kay Holmes ar cymru@versusarthritis.org

Gwirfoddolwyr

Caiff ein holl wasanaethau eu cynnig neu eu cefnogi gan ein gwirfoddolwyr gwych. Mae gwirfoddoli wrth wraidd Versus Arthritis. Gyda diolch i’r gwirfoddolwyr am eu gwaith caled, brwdfrydedd ac ymroddiad, mae modd inni fynd ati i gefnogi miloedd o bobl sy’n byw gydag arthritis bob blwyddyn.

Ymgyrchoedd

Mae Versus Arthritis yn credu y dylai arthritis fod yn flaenoriaeth polisi llawer uwch yng Nghymru. Mae dros hanner miliwn o bobl yn byw gydag arthritis yng Nghymru ac mae disgwyl y bydd y ffigwr yn codi. Fodd bynnag caiff y cyflwr ei esgeuluso, fychanu a’i gamddeall yn aml.

Rydym wrthi’n brysur yn ymgyrchu i wella gwasanaethau – rydym yn ymgyrchu i leihau amseroedd aros ar gyfer gwasanaethau i bobl gydag arthritis, er mwyn rhoi safonau ansawdd NICE dros ofal iechyd ar waith, ar gyfer diagnosis cynt ac ar gyfer cynnig gwasanaeth manylion a gwybodaeth gwell.

Bu inni ymgyrchu dros agor Canolfan Rhewmatoleg Pediatrig newydd yn Ne Cymru ac rydym yn cydweithio gyda Llywodraeth Cymru i ddatblygu cynllun cenedlaethol i leddfu effaith arthritis.

Er mwyn gwybod y diweddaraf am ein ymgyrchoedd, dilynwch ni ar Facebook a Twitter. Rydym hefyd yn datblygu ein Rhwydwaith Ymgyrchoedd ynghyd â recriwtio ‘Gwirfoddolwyr Gwneud Gwahaniaeth’ ledled Cymru. I wybod mwy am y Rhwydwaith neu gyfleoedd i wirfoddolwyr, anfonwch e-bost at cymru@versusarthritis.org

Cysylltwch gyda ni

19 results in 'Wales'

Aberystwyth Branch

When: First Monday of each month
Time: 7.00 pm

Location: Gerddi'r Ffynnon, Trefechan, Aberystwyth, SY23 1DF

Brecon Support Group

When: Fourth Wednesday of the month
Time: 2.00 pm – 3.30 pm

Location: Kensington Baptist Hall, Kensington Terrace, Brecon, LD3 9AY

Cardiff Versus Arthritis

When: Last Tuesday of the month
Time: 1.00 pm - 3.00 pm

Location: Cardiff Vale Scouts – The Hub, Maitland Street, Gabalfa, Cardiff CF14 3JU

Conwy Activity Support Group

When: Every Wednesday
Time: 1.00 pm - 3.00 pm

Location: The United Reform Church, Colwyn Avenue, Rhos-on-Sea, Conwy, LL28 4RA

Cwmbran Versus Arthritis

When: Last Thursday of the month
Time: 1.00 pm - 3.00 pm

Location: Cwmbran Library, Gwent House, Gwent Square, Cwmbran NP44 1XQ

Flintshire Get Active Support Group

When: First Thursday of every month
Time: 10.00 am - midday

Location: Carmel Village Hall, Carmel Road, Holywell, Flintshire, CH8 7DR

Flintshire Versus Arthritis

When: Second Monday of each month
Time: 10.00 am - midday, apart from February and April 2019 - these are 1.30 pm - 3.30 pm due to room availability

Location: The Quay Health Centre, Fron Rd, Connah's Quay, Deeside CH5 4PJ

Gwersyllt LIFT class

When: Every Wednesday
Time: 10.30 am to 11.30 am

Location: Gwersyllt Community Resource Centre, Second Avenue, Gwersyllt, Wrexham, LL11 4ED

Haverfordwest Branch

When: Third Tuesday of the month (except August)
Time: 2.00 pm

Location: Picton Community Centre, Haverfordwest, SA61 1UG

Llanelli Group

When: Third Monday of the month
Time: 12.30 pm - 2.30 pm

Location: Coleshill Centre, Coleshill Terrace, Llanelli, SA15 3BT

Llanrwst support group

When: Every Thursday (starting on 13 March)
Time: 1.00 pm - 3.00 pm

Location: Hwb Yr Hen Ysgol, Schoolbank Road, Llanrwst, LL26 0AR

Montgomery Activity Group (OUCH)

When: Once a fortnight, every Tuesday
Time: 1.00 pm - 2.30 pm

Location: Montgomery Activity Centre, School Lane, Montgomery, Powys, SY15 6QA

Self-management programme - Deeside

When: Every Tuesday starting on 3 March, continues on 10, 17, 24 and 31 March, 7 April
Time: 1.00 pm to 3.00 pm

Location: St Andrew’s Community Hub, Sealand Avenue, Garden City, Deeside CH5 2HN

Swansea Group

When: Second Saturday of the month
Time: 11.00 am - 1.00 pm

Location: Ty Newydd Community Centre, 17 West Street Gorseinon, Swansea, SA4 4AA

Valleys Versus Arthritis

When: First Tuesday of the month
Time: 1.00 pm - 3.00 pm

Location: Cynon Valley Museum, Depot Road, Aberdare, Rhondda Cynon Taff, CF44 8DL

Wrexham - LIFT class

When: Every Wednesday
Time: 10.30 am - 11.30 am

Location: Garden Village Hall, Kenyon Road, Wrexham, LL11 2ST

Wrexham - Tai Chi

When: Every Thursday
Time: 1.00 pm - 2.00 pm

Location: Garden Village Hall, Kenyon Road, Wrexham, LL11 2ST

Wrexham Support Group

When: Third Tuesday of the month
Time: 1.30 pm - 3.30 pm

Location: St Margaret's Church and Community Hall, Chester Road, Wrexham, LL11 2SH

Young Arthritis North Wales

When: Varies
Time: Varies

Location: Peter Maddison Rheumatology Department, Llandudno Hospital, Llandudno, Gwynedd, LL30 1LB